Zakres realizowanych zadań przez OPP Katowice

 

Podstawowy zakres zadań realizowanych przez oddziały prewencji Policji wynika z § 35 Zarządzenia Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28.09.2007 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji. Zgodnie z nim do zakresu działania oddziału prewencji Policji i samodzielnego pododdziału prewencji Policji należy w szczególności:
-        wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem operacji policyjnych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego;
-        udział w działaniach pościgowo-blokadowych za niebezpiecznym przestępcą;
-        ochrona porządku publicznego w czasie konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych;
-        ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas pobytu przedstawicieli obcych państw;
-        ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas legalnych zgromadzeń publicznych oraz w czasie imprez masowych i protestów społecznych;
-        przywracanie porządku publicznego w przypadkach zbiorowego naruszenia prawa;
-        wspieranie jednostek Policji w działaniach patrolowych oraz patrolowo-interwencyjnych;
-        organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów i pracowników oddziału lub pododdziału;
-        wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz medycyny pracy;
-        zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz danych osobowych.
Zakres przedstawionych zadań osiągany jest poprzez realizację:
1. Służb patrolowych obejmujących:
- patrole zmotoryzowane i piesze – zapewniające bezpieczeństwo na terenie przeszło 20 miast woj. śląskiego. Funkcjonariusze realizują interwencje własne, zlecone przez dyżurnych komend, komisariatów, reagują na wszelkie naruszenia prawa,
- patrole wspólne z policjantami ruchu drogowego – najczęściej pełniąc służbę przy wykorzystaniu fotoradaru jak również videoradaru. Urządzenia te obsługują policjanci ruchu drogowego natomiast funkcjonariusze OPP w Katowicach udzielają asekuracji i wykonują część dokumentacji,
- służby na wodach – są to służby pełnione na akwenach i wokół akwenów wodnych przy wykorzystaniu łodzi motorowych, rowerów oraz radiowozu. Grupa policjantów skierowana do takiej służby często podejmuje akcje ratownicze nie dopuszczając do utonięć, ale również stosuje represje w stosunku do sprawców przestępstw czy wykroczeń;
- służby w ramach patroli narciarskich – w sezonie zimowym wyznaczeni policjanci udają się na stoki narciarskie woj. śląskiego, gdzie pełniąc służbę na nartach nie dopuszczają do naruszeń prawa, ale również współpracując z GOPR-em uczestniczą w akcjach ratowniczych, przy których często wykorzystywany jest śmigłowiec;
- służby patrolowe na skuterach – tego rodzaje służby powodują, że policjanci, którzy w normalnych warunkach stanowiliby patrol pieszy, na skuterach są w stanie swym działaniem objąć znacznie większy rejon służbowy jak również mogą znacznie szybciej przemieścić się w miejsce zdarzenia;
- patrole rowerowe – pełnione są w parkach i w rejonach gdzie nie można poruszać się radiowozem. Stanowią ważne ogniwo w zapewnieniu bezpieczeństwa w tych miejscach.
2. Zabezpieczeń imprez masowych – specyfika woj. śląskiego będącego wielką aglomeracją miejską powoduje, iż na terenie województwa bardzo wiele miast posiada rożnej klasy drużyny w różnych dyscyplinach sportowych. Policjanci oddziału zabezpieczają mecze piłki nożnej, siatkówki, hokeja na lodzie itp. Fakt, że w Chorzowie znajduje się Stadion Śląski, a w Katowicach Hala Widowiskowo-Sportowa „Spodek” czy budynki Międzynarodowych Targów Katowickich powoduje, że mają tam miejsce liczne koncerty muzyczne. Wszystkie te imprezy, terenowe jednostki Policji zabezpieczają przy wsparciu funkcjonariuszy oddziału.
        3. Konwojów wahadłowych zabezpieczających przejazdy kibiców – podejmowane w przypadku uzasadnionego przypuszczenia wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z przejazdem kibiców. Mają na celu rozpoznawanie, zapobieganie oraz zwalczanie przestępstw i wykroczeń popełnianych w związku z imprezami sportowymi.
Wyszczególnione rodzaje służb są służbami, które policjanci Oddziału Prewencji Policji w Katowicach wykonują najczęściej. Inne służby są odpowiedzią na gwałtowne wydarzenia o znamionach katastrof naturalnych i awarii technicznych.
4. Zabezpieczenia wizyt osobistości („VIP-ów”) – Oddział Prewencji Policji w Katowicach za pomocą swoich sił i środków zabezpiecza pobyt i przejazd Prezydenta RP, członków Rządu RP czy też głów państw obcych np. Papieża czy Prezydenta USA. Bardzo często przy tego rodzaju służbie, policjanci zabezpieczają takie wizyty, poza granicami naszego województwa.
5. Służb konwojowych i ochronnych:
- zabezpieczanie rozpraw sądowych – najczęściej tego rodzaju służba odbywa się na terenie oddziału, gdzie swój budynek ma Sąd Okręgowy w Katowicach i w specjalnie przygotowanej sali sądowej odbywają się rozprawy niebezpiecznych przestępców. Taka lokalizacja oraz fakt skierowanych do tej służby policjantów, daje gwarancję bezpieczeństwa przebiegu rozprawy, ale także uczestniczącym w niej osobom. 
Powrót na górę strony