Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach (KWP Katowice) zapewnia dostępność swojej strony internetowej Oddziału Prewencji Policji w Katowicach zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oddział Prewencji Policji w Katowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2008-05-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2014-02-26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
    • pochodzą z różnych źródeł,
    • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-15 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Marcin Krzemień, adres poczty elektronicznej marcin.krzemien@opp.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 887 221 748. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek siedziby Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach mieści się przy ulicy Lompy 19 w kompleksie budynków z lat 70. W budynku znajdują się wszystkie wydziały i komórki pracujące w komendzie, dzięki czemu klient komendy ma możliwość załatwienia wszystkich swoich potrzeb w jednym miejscu i w jednym czasie. 

Do budynku przy ulicy Lompy 19 można dostać się przez bramy wjazdowe znajdujące się od strony ulicy Lompy oraz od strony ulicy Górnośląskiej. Wjazd jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu. Dodatkowo przy wjeździe od strony ulicy Lompy znajduje się płatny parking samochodowy. Naprzeciw wejścia głównego do budynku Komendy znajdują się oznaczone pionowo i poziomo dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Do ogólnodostępnej części budynku KWP w Katowicach (wejście główne) można dostać się po szesnastu stopniach lub za pomocą zewnętrznej windy dla osób z niepełnosprawnościami, przystosowaną dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Schody dodatkowo w czterech miejscach oznaczone są taśmą ostrzegawczą (krawędzie). Szklane drzwi wejściowe, otwierane automatycznie, oznaczone są kolorystycznie.

W ogólnodostępnym holu, po prawej stronie znajduje się punkt podawczy i informacyjny. Punkt ten jest dostosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością, poruszającą się na wózku inwalidzkim.

W miejscu tym zamontowany jest aparat telefoniczny umożliwiający kontakt z pracownikami Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz jednostek organizacyjnych KWP.

Ze względów prawnych dalsze przejście jest możliwe jedynie po okazaniu przepustki, bądź w towarzystwie funkcjonariusza/pracownika KWP.

W budynku znajdują się windy, które znajdują się przy klatkach schodowych, dostępnych korytarzem. Kabiny wind mają gabaryty umożliwiające korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne. W windach obok przycisków znajduje się informacja z wykorzystaniem alfabetu Braille’a.

Na parterze budynku znajduje się węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu poruszającą się na wózku inwalidzkim.

Celem dostania się do budynku Komendy przez wejście boczne (od strony Kasyna) należy pokonać łącznie 14 schodów z poziomu parkingu. Brak jest podjazdu bądź innych udogodnień, pozwalających na swobodny dostęp do wejścia osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

Przed wejściem znajduje się oznaczone pionowo i poziomo jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Ogólnodostępna część budynku znajduje się również na I piętrze (Wydział Doboru, Wydział Postępowań Administracyjnych). Wejście na I piętro możliwe jest wyłącznie po 27 schodach, oznaczonych na krawędzi taśmą ostrzegawczą. Nie ma możliwości pokonania schodów przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

W tej części budynku nie znajduje się węzeł sanitarny, przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu, w tym poruszającą się na wózku inwalidzkim.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W wybranych jednostkach Policji istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej osobą kontaktową jest Damian Harazim, adres poczty elektronicznej damian.harazim@ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 123 81.

Powrót na górę strony